lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

#แจกฟรี เตรียมสอบนายสิบตำรวจ เพื่อรับแนวข้อสอบ

เจ้าของร้าน

แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 

1.สารสนเทศ หมายถึงอะไร

ก. ข้อมูลข่าวสารที่มีการประมวลผลอย่างเป็นระบบ 

ข. ข้อมูลจากแฟ้มบันทึก

ค. การสื่อสารโทรคมนาคมภายในประเทศ

ง. ข้อมูลข่าวสารที่กระจัดกระจายอยู่ในระบบ

ตอบ ก สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่นำมาประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และเสนอออกมาในรูปแบบที่ผู้ใช้ให้รู้ความหมาย

2. เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบสารสนเทศ มีขั้นตอนเป็นไปตามข้อใด

ก. จัดเก็บข้อมูล ประมวลผล แสดงผล เผยแพร่ 

ข. รวบรวมข้อมูล แสดงผล เผยแพร่

ค. ประมวลผล จัดเก็บข้อมูล แสดงผล บรรยาย ประมวลผล แสดงผล 

ง. บรรยาย ประมวลผล แสดงผล

ตอบ ก การจัดเก็บ ประมวลผล แสดงผล เผยแพร่ 

3. ผู้เขียนโปรแกรมระบบเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า

ก. System Analyst 

ข. System Programmer

ค. Programming 

ง. Application Program

ตอบ ข System Programmer คือผู้ทำหน้าที่ดูแลควบคุมและบำรุงชุดคำสั่งระบบงานคอมพิวเตอร์ ให้มีความสามสามารถและพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ช่วยแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

4. หน่วยประมลผลกลางมีหน้าที่อย่างไร

ก. ประมวลผลตามคำสั่งที่เขียนไว้ในโปรแกรม 

ข. รับข้อมูลโดยติดต่อกับหน่วยความจำภายในเครื่อง

ค. ติดต่อรับส่งข้อมูลกับผู้ใช้โดยผ่านหน่วยรับส่งข้อมูลและหน่วยแสดงผล 

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง.หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU ) ทำหน้าที่ที่สำคัญ 2 ประการด้วยกัน คือ 1. ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์ โดยหน่วยที่เรียกว่า Central Unit ในที่นี้รวมถึงการส่งและรับข้อมูลด้วย 2. คำนวณและประมวลผลโดยส่วนที่เรียกว่า Arithmetic/Logic Unit

5. หน่วยความจำ ROM เป็นหน่วยความจำแบบใด

ก. หน่วยความจำแบบปกติ ข. หน่วยความจำถาวร

ค. ลบเลือนได้ ง. ไม่สามารถลบเลือนได้

ตอบ ข. ROM ย่อมาจาก Read Only Memory เป็นหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลแบบถาวรผู้ใช้ไม่สามารถเขียนข้อมูลลงไปในรอมได้ 

6. Windows XP คืออะไร

ก. โปรแกรมการสร้างงานเอกสาร 

ข. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ

ค. โปรแกรมเชื่อมโยง

ง. โปรแกรมประยุกต์

ตอบ ข เป็นโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operation System)

7. GUI ย่อมาจาก อะไร

ก. Graph User Icon ข. Graph and Unit Internal

ค. Graphical User Interface ง. Graphical User Icon

ตอบ ค. Graphical User Interface

8. ข้อใดไม่ใช่การวิเคราะห์และกำหนดขอบเขตของปัญหา / งาน

ก. ความต้องการของระบบ ข. กำหนดองค์ประกอบของโปรแกรม

ค. การรวบรวมข้อมูล ง. การตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรม

ตอบ ง. การตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรม

9.ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม

ก. การทดสอบผลลัพธ์ที่ได้จาก Algorithm

ข. การออกแบบข้อมูลนำเข้า

ค. การแบ่งหน้าที่หลักของโปรแกรมออกเป็น Module ต่างๆ

ง. การออกแบบ Algorithm ให้แต่ละ Module

ตอบ ข. การออกแบบข้อมูลนำเข้า

10. Output ต้องกำหนดรายละเอียดอะไรบ้าง

ก. กำหนดวัตถุประสงค์ของโปรแกรมและผลลัพธ์

ข. กำหนดวัตถุประสงค์ของโปรแกรมและปัญหา

ค. กำหนดปัญหาของโปรแกรมและผลลัพธ์

ง. กำหนดปัญหาของโปรแกรมและรายละเอียด

ตอบ ก. กำหนดวัตถุประสงค์ของโปรแกรมและผลลัพธ์

 

แนวข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้

1. ตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันประธานรัฐสภา คือ

ก. วุฒิสมาชิกผู้ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

ข. ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ค. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งซึ่งมาจากพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งขึ้นมามีเสียง

ข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร

ตอบ ข. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

2. มักมีการกล่าวอยู่เสมอว่า “กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์”ข้อใดสนับสนุนคำกล่าวนี้

ก. ประชาชนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

ข. ผู้รักษากฎหมายไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

ค. ผู้รักษากฎหมายไม่ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยความเที่ยงธรรม

ง. ต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายใหม่บางมาตรา

ตอบ ค. ผู้รักษากฎหมายไม่ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยความเที่ยงธรรม 

3. ในระหว่างที่บ้านเมืองเกิดการจลาจล และรัฐบาลต้องประกาศกฎอัยการศึก ผู้ใดกระทำความผิด

ในคดีอาญาอุกฉกรรจ์ จะต้องขึ้นศาลทหาร ซึ่งมีผลอย่างไร

ก. การตัดสินรวดเร็วแบบทหาร

ข. ผู้พิพากษาเป็นเจ้ากรมพระธรรมนูญทหาร

ค. โทษรุนแรงกว่าในเวลาปกติสองเท่า

ง. ไม่มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ฎีกาเหมือนเวลาปกติ

ตอบ ง. ไม่มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ฎีกาเหมือนเวลาปกติ 

4. เมื่อบัตรประจำตัวของผู้ถือบัตรคนใดหมดอายุ ผู้ถือบัตรคนนั้นจะต้องขอมีบัตรใหม่ภายในกี่วัน

ก. 60 วัน ข. 90 วัน

ค. 120 วัน ง. กี่วันก็ได้

ตอบ ข. 90 วัน

5. นายเอกจ้างนายโทไปฆ่านายตรี นายโทฆ่านายตรีตาย นายเอกต้องรับโทษอย่างไร

ก. รับโทษมากกว่านายโท เพราะเป็นผู้ใช้

ข. รับโทษ 1 ใน 3 ของนายโท เพราะไม่ได้เป็นตัวการ

ค. รับโทษเท่ากับนายโท เพราะเป็นผู้ใช้รับโทษเสมือนเป็นตัวการ

ง. รับโทษน้อยกว่า นายโท เพราะเป็นผู้สนับสนุน

ตอบ ค. รับโทษเท่ากับนายโท เพราะเป็นผู้ใช้รับโทษเสมือนเป็นตัวการ

6. เหตุการณ์กรณีใดที่ใช้กฎหมายอาญาบังคับ

ก. แดง ผู้กู้ไม่ชำระเงินให้ดำ ตามข้อกำหนดในสัญญาเงินกู้

ข. หนึ่ง ไม่ประสงค์โดยตรงจะฆ่าสอง แต่ได้ยิงปืนเล็งไปในหมู่คนซึ่งโดยสารอยู่ในรถและกระสุนปืนถูกสองตาย

ค. เขียวเป็นนายจ้างต้องร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนร่วมกับนายเหลืองลูกจ้างซึ่งขับรถไปในทางที่จ้างชนนายแดงตาย

ง. หนึ่ง ซื้อปูนซีเมนต์จากสอง 50 กระสอบ แต่สองส่งมอบให้เพียง 30 กระสอบ หนึ่งจะฟ้องสองให้ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายได้

ตอบ ข. หนึ่ง ไม่ประสงค์โดยตรงจะฆ่าสอง แต่ได้ยิงปืนเล็งไปในหมู่คนซึ่งโดยสารอยู่ในรถ

และกระสุนปืนถูกสองตาย

7. ข้อใดที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ในบริเวณเนื้อที่ของนาย ก. ซึ่งสร้างโรงงานอุตสาหกรรมไว้

ก. ต้นยางที่ขึ้นบริเวณโรงงาน

ข. กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ค. ต้นข้าวที่ครอบครัวนาย ก. ปลูกไว้สำหรับใช้บริโภคในแต่ละปี

ง. พลังงานน้ำตกที่นาย ก. นำมาใช้ในการปั่นกระแสไฟฟ้า

ตอบ ก. ต้นยางที่ขึ้นบริเวณโรงงาน

8. การที่รัฐออกกฎหมายยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศ เมื่อปี พ.ศ.2532 แสดงถึงความสำคัญ

ของกฎหมายในด้านใด

ก. เป็นสิ่งที่ช่วยปกป้องผลประโยชน์ของรัฐ

ข. ช่วยคุ้มครองในสิทธิและเสรีภาพของสมาชิกในสังคม

ค. เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคม

ง. เป็นแนวทางกำหนดความประพฤติของบุคคลในสังคม

ตอบ ก. เป็นสิ่งที่ช่วยปกป้องผลประโยชน์ของรัฐ

9. การกระทำอะไรดังต่อไปนี้เรียกว่า เป็นนิติกรรม 

ก. มีผู้ทาบทามจะให้ซื้อที่ดิน

ข. บริจาคเงินให้แก่ผู้รับบริจาคทาน

ค. ได้รับหนังสือเตือนให้นำเงินภาษีไปชำระ ณ ที่ว่าการอำเภอ

ง. ทำพินัยกรรมให้ผู้รับมรดก

ตอบ ง. ทำพินัยกรรมให้ผู้รับมรดก

10. เมื่อมีคนเกิดภายในบ้าน เจ้าบ้านจะต้องไปแจ้งเกิดภายใน 15 วัน ณ สถานที่ใดและจะต้องนำ

หลักฐานอะไรไปด้วย

ก. สำนักงานสถิติแห่งชาติ – สูติบัตร

ข. สถานีตำรวจใกล้บ้าน – สำเนาทะเบียนบ้าน

ค. สำนักทะเบียนท้องถิ่น ณ ที่ว่าการอำเภอ – สำเนาทะเบียนบ้าน

ง. กำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน – บัตรประจำตัวประชาชน

ตอบ ค. สำนักทะเบียนท้องถิ่น ณ ที่ว่าการอำเภอ – สำเนาทะเบียนบ้าน

11. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้เมื่อใด

ก. 19 กันยายน 2550 ข. 24 สิงหาคม 2550

ค. 1 พฤศจิกายน 2550 ง. 11 พฤศจิกายน 2550

ตอบ ข. 24 สิงหาคม 2550

12. ใครเป็นผู้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติครั้งสุดท้าย ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อลง

พระปรมาภิไธยแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ก. รัฐสภา ข. คณะรัฐมนตรี

ค. สภาผู้แทนราษฎร ง. รัฐมนตรีประจำกระทรวง

ตอบ ก. รัฐสภา

13. ในการจัดทำกฎหมาย จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยในข้อใด

ก. ระบอบการปกครอง วัฒนธรรมทางการเมือง กษัตริย์ ศีลธรรม

ข. พระธรรมศาสตร์ ราชศาสตร์ พระราชกำหนด บทพระอัยการ

ค. ศาสนา จารีตประเพณี ความเห็นของนักกฎหมายและเหตุการณ์

ง. ศีลธรรม กฎบัตรสหประชาชาติ ศาสนา จารีตประเพณี

ตอบ ค. ศาสนา จารีตประเพณี ความเห็นของนักกฎหมายและเหตุการณ์

14. คำกล่าวที่ว่า “ความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว” หมายความว่าอย่างไร

ก. กฎหมายบังคับให้ทุกคนรู้กฎหมาย

ข. เมื่อมีการทำผิดกฎหมาย จะอ้างว่าไม่รู้ว่ามีกฎหมายบัญญัติไว้เช่นนั้นไม่ได้

ค. ถึงไม่รู้กฎหมายก็ไม่เป็นไร แต่อย่าทำผิดกฎหมายก็แล้วกัน

ง. ทุกคนจำเป็นต้องรู้กฎหมาย

ตอบ ข. เมื่อมีการทำผิดกฎหมาย จะอ้างว่าไม่รู้ว่ามีกฎหมายบัญญัติไว้เช่นนั้นไม่ได้

15. ก่อนรัชสมัยรัชกาลที่ 5 มีวิธีการไต่สวนผู้ต้องหาด้วยวิธีการใช้อำนาจขู่เข็ญทรมานจำเลย

อย่างทารุณ เรียกวิธีนี้ว่า

ก. ขนบธรรมเนียม ข. ลัทธิประเพณี

ค. จารีตประเพณี ง. ธรรมเนียมประเพณี

ตอบ ค. จารีตประเพณี

เฉลยแนวข้อสอบตำรวจ 2556?

*************

 

1. ลำดับศักดิ์ของกฎหมายชั้นที่ 3 คือกฎหมายใด

ก. พระราชกฤษฎีกา ค. พระราชกำหนด

ข. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ง. พระราชบัญญัติ

ตอบ ง. พระราชบัญญัติ

2. ข้อใดคือยาเสพติดประเภทที่ 1 

ก. มอร์ฟีน ค. เฮโรอีน

ข. กระท่อม ง. โคเคน

ตอบ ค. เฮโรอีน

3. โทษอาญาที่ใช้ลงแก่ผู้กระทำผิดมีกี่ประการ

ก. 4 ประการ ค. 6 ประการ

ข. 3 ประการ ง. 5 ประการ

ตอบ ง. 5 ประการ ได้แก่ 1. ประหารชีวิต 2. จำคุก 3. กักขัง 4. ปรับ 5. ริบทรัพย์สิน

4. ใครเป็นผู้ออกหมายปล่อย

ก. ตำรวจ ค. ทนาย

ข. ศาล ง. เจ้าพนักงาน

ตอบ ข. ศาล

5. ผู้ที่ทำพินัยกรรมได้ต้องมีอายุกี่ปี

ก. 15 ปีบริบูรณ์ ค. 19 ปีบริบูรณ์

ข. 18 ปีบริบูรณ์ ง. 20 ปีบริบูรณ์

ตอบ ก. 15 ปีบริบูรณ์

6. ข้อใดไม่ได้สัญชาติไทย

ก. มารดาสัญชาติไทย แล้วคลอดลูกนอกราชอาณาจักรไทย

ข. หญิงซึ่งเป็นคนต่างด้าวและได้สมรสกับผู้มีสัญชาติไทย

ค. ต่างด้าวที่มาท่องเที่ยวแล้วคลอดลูก

ง. ต่างด้าวซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนทางทูตหรือเจ้าหน้าที่ในคณะผู้แทนทางทูต

ตอบ ค. ต่างด้าวที่มาท่องเที่ยวแล้วคลอดลูก

 

7. อาญาที่ผู้ฟ้องต้องการยอมความต้องยอมความภายในกี่เดือน

ก. 1 เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด

ข. 2 เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด

ค. 3 เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด

ง. 4 เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด

ตอบ ค. 3 เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด

8. ถ้าคลอดลูกในรถแท็กซี่แล้วตำรวจจราจรทำคลอด ใครเป็นผู้แจ้งเกิด

ก. คนขับแท็กซี่ ค. บิดา มารดา

ข. ตำรวจ ง. ใครก็ได้

ตอบ บิดา มารดา

9. โมฆียกรรมคืออะไร

ก. ผลผูกพันที่ไม่สมบูรณ์มาแต่ต้น ค. ผลผูกพันจนกว่าจะบอกล้าง

ข. ผลผูกพันจนกว่าจะบอกล้าง ง. ผลผูกพันที่ไม่สามารถให้สัตยาบันได้

ตอบ ข. ผลผูกพันจนกว่าจะบอกล้าง

10. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการบรรลุนิติภาวะ

ก. สมรสแล้วหย่ากลับมาเป็นผู้เยาว์

ข. ผู้เยาว์สามารถบรรลุนิติภาวะได้โดยการสมรส

ค. ศาลอนุญาตให้สมรสกันได้เพราะมีเหตุควรสมรส แม้คู่สมรสจะมีอายุยังไม่ถึงสิบเจ็ดปีบริบูรณ์ก็ตาม

ง. ศาลจะไม่อนุญาตให้มีการสมรสกับผู้มีอายุต่ำกว่าสิบห้าปี

ตอบ ก. สมรสแล้วหย่ากลับมาเป็นผู้เยาว์

11. ข้อใดสำคัญที่สุดในระบบคอมพิวเตอร์

ก. บุคลากร ค. ซอฟต์แวร์

ข. ฮาร์ดแวร์ ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ก. บุคลากร

12. ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์

ก. ฮาร์ดแวร์ ค. กระบวนการทำงาน

ข. บุคลากร ง. การประมวลผล

ตอบ ง. การประมวลผล 

องค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ มี 5 ส่วน ได้แก่ 1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 2. ซอฟต์แวร์ (Software) 3. บุคลากร (Peopleware) 4. ข้อมูล (Data) 5. กระบวนการทำงาน (Procedure)

13. อุปกรณ์ใดมีหน้าที่เก็บข้อมูลการท่องเว็บไซต์

ก. Favorite ค. History

ข. cache ง. Modem

ตอบ ค. History

14. การเข้าถึงเว็บไซต์ที่ถูกลบไปแล้วในกูเกิ้ล

ก. แคช ค. ปลั๊กอิน

ข. คุกกี้ ง. ป๊อปอัป

ตอบ ก. แคช (cache)

15. การส่งภาพระยะ 10 เมตร ควรจะใช้อุปกรณ์ใด

ก. WLAN ค. WiFi

ข. Bluetooth ง. Modem

ตอบ ข. Bluetooth

16. www.Testthai1.com ข้อใดแสดงประเภทเว็บไซต์

ก. www ค. Testthai1.com 

ข. Testthai1 ง. .com

ตอบ ง. .com

17. Wi-Fi คือสัญญาณความถี่ที่ถูกปล่อยให้ใช้เน็ตโดยไม่ผ่านสายโดยเป็นสัญญาณความถี่ชนิดใด

ก. คลื่นวิทยุ ค. คลื่นไมโครเวฟ

ข. คลื่นอินฟาเรด ง. คลื่นโทรทัศน์

ตอบ ก. คลื่นวิทยุ

18. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบใดที่หาข้อบกพร่องได้ง่ายที่สุด

ก. Star Network ค. Bus Network

ข. Ring Network ง. Hybrid Network

ตอบ ก. ระบบ Star Network

19. สารสนเทศคืออะไร

ก. ข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล

ข. ข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล แต่นำมาใช้ในการตัดสินใจ

ค. ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว แต่ยังไม่นำมาใช้ในการตัดสินใจ

ง. ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว และนำมาใช้ในการตัดสินใจ

ตอบ ง. ข้อมูลที่ประมวลผมแล้ว มานำมาใช้ในการตัดสินใจ

 

20. ข้อดีของ Flash memory คืออะไร

ก. ลบ-บันทึก ได้ ค. เขียนได้แต่ลบไม่ได้

ข. มีขนาดใหญ่ ง. เก็บข้อมูลไม่ได้

ตอบ ก. ลบ-บันทึก ได้

21. การเชื่อมต่อกล้องวิดีทัศน์และฮาร์ดิสใช้ พอร์ตใด

ก. Serial ค.Multimedia 

ข. USB ง. VGA

ตอบ ข. USB

22. ข้อใดไม่ใช่การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

ก. WiFi ค. Bluetooth

ข. WLAN ง. LAN

ตอบ ง. LAN

23. การค้นข้อมูลกูเกิ้ลโดยใส่วงเล็บ ให้ผลอย่างไร

ก. ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามต้องการ

ข. ทำให้การค้นหารวดเร็ว

ค. ได้ข้อมูลมากขึ้นกว่าเดิม

ง. ถูกทั้ง ก และ ข

ตอบ ง. ถูกทั้ง ก และ ข

24. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหน่วยความจำหลัก 

ก. เก็บ ข้อมูล และโปรแกรม ที่จะให้ ซีพียู เรียกไป ใช้งานได้ 

ข. สามารถจัดเก็บข้อมูล และโปรแกรมไว้ใช้ในภายหลังได้ แม้จะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

ค. หน่วยความจำหลักจะมีขนาดความจุจำกัด

ง. คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องอาศัยหน่วยความจำหลักเพื่อใช้เก็บข้อมูล

ตอบ ข.สามารถจัดเก็บข้อมูล และโปรแกรมไว้ใช้ในภายหลังได้ แม้จะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

25. ประเทศไทยถูกเพ่งเล็งจากปัญหาสิทธิมนุษยชนเรื่องใด

ก. การใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว

ข. ปัญหาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ค. การค้ามนุษย์

ง. สถานการณ์ด้านนโยบายทางสังคม

ตอบ ค. การค้ามนุษย์

 

26. ข้อใด ไม่ใช่ อาชีพเสรีในอาเซียน

ก. วิศวกร ค. พยาบาล

ข. เภสัชกร ง. การสำรวจ

ตอบ ข. เภสัชกร

27. คติธรรมคืออะไร

ก. ความซื่อสัตย์ ค. ความเชื่อ

ข. ความไว้ใจ ง. ความเที่ยงตรง

ตอบ ค. ความเชื่อ

28. บ้านปลูกริมลำน้ำ จัดว่าเป็นอะไร

ก. ค่านิยม ค. คติธรรม

ข. วัฒนธรรม ง. จารีต

ตอบ ข. วัฒนธรรม

29. หัวหน้าลำเอียงไม่ชอบหน้าลูกน้อง แสดงว่ามีอคติใด

ก. ฉันทาคติ ค. ภยาคติ

ข. โมหาคติ ง. โทสาคติ

ตอบ ง. โทสาคติ 

30. สังคมขัดแย้งใช้หลักธรรมใด

ก. พรมวิหาร 4 ค. อคติ 4

ข. อิทธิบาท 4 ง. มรรค 8

ตอบ ก. พรมวิหาร 4

31. ข้อใดคือพิธีกรรมทางการเกษตร

ก. พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ค. พิธีทอดกฐิน

ข. พิธีวางศิลาฤกษ์ ง. พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่

ตอบ ก. พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

เว็บบอร์ดล่าสุด

เมนู

สถิติร้านค้า

หน้าที่เข้าชม105,952 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด84,652 ครั้ง
เปิดร้าน10 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท12 ก.ค. 2561

ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ เปิดสอบงานราชการ หนังสือสอบ ปี 2560
เบอร์โทร : 092-7469824
อีเมล : ebooksob999@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก